JAIPUR

B26 JAIPUR PEARL 20x60
B26 JAIPUR BEIGE 20x60
B26 JAIPUR GREY 20x60
B26 JAIPUR VISON 20x60
B1 DECOR JAIPUR PEARL 20x60
B1 DECOR JAIPUR BEIGE 20x60
B1 DECOR SPLENDIA PEARL 20x60
B1 DECOR SPLENDIA BEIGE 20x60

PAVIMENTO COORDINADO

B26 PRISMA GRIS 33,8x33,8
B26 PRISMA CANELA 33,8x33,8